English version  

Monitoring środowiskowy

Pełen zakres usług monitoringu środowiskowego

W ramach działalności usługowej oferujemy pełen zakres badań środowiskowych obejmujących:

Nalizy glebyAnalizy powietrza, wody i gleby

  • badania wód powierzchniowych i gleb zgodnie rozporządzeniami Ministra Środowiska
  • analizy NOx, SOx, O3, CO, lotne związki organiczne
  • analiz na zawartość metali ciężkich i pierwiastków biogennych
  • oznaczenia ChZT, BZT5, lotne kwasy tłuszczowe, amoniak, azotany, azotyny, siarczany, siarczki i wiele innych

Analizy mikrobiologiczne

Analizy mikrobiologiczne

  • badania liczebności i aktywności mikroorganizmów w powietrzu, wodzie, glebie
  • stosujemy techniki mikrobiologii klasycznej (na podłożach i wg norm PKN) jak również techniki molekularne (testy BIOLOG, HPLC i GC, jak również sekwencjonowanie DNA)

Biogaz

Analizy materiałów wsadowych do biogazowni

  • badania wstępne
  • badania biogazodochodowości
  • badanie przebiegu fermentacji metanowej