English version  

Dr Łukasz Drewniak

Prezes Zarządu

Dr Łukasz Drewniak

Prezes Zarządu

Biotechnolog środowiskowy posiadający doświadczanie w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” przeznaczonych do bioremediacji i biodegradacji. Kierownik projektów badawczo-rozwojowych i autor publikacji z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

Projekty badawcze

Projekty i prace badawcze, w których był kierownikiem i/lub głównym wykonawcą, dotyczą selekcji i opracowywania konsorcjów mikroorganizmów przeznaczonych do celów biotechnologicznych. Projekty te miały/mają zarówno charakter badań podstawowych jak również prac rozwojowych. Dr Łukasz Drewniak posiada także doświadczenie jako kierownik projektów europejskich z zakresu ochrony patentowej i komercjalizacji wyników badań

Wybrane publikacje

Jest recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Acta Biochim Pol, Ann Microbiol, Chemosphere, EcotoxEnvironSafety, EnvironSciPollResearch, EnvironPollution, Int J Phytoremediat, J Hazard Mater, WaterAirSoilPoll)

Nagrody i stypendia

W 2014 roku został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Dwukrotnie został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz był nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nagrodą indywidualna II stopnia za rozprawę doktorską)

Pozostałe osiągnięcia

W swoim dorobku ma 1 patent oraz 5 zgłoszeń patentowych (w tym dwa międzynarodowe). Swoje doświadczenie badawcze zdobywał w trakcie staży, które odbył m.in. w: (i) laboratorium genomicznym w Gottingen Genomics Laboratory, Georg-August Uniwersytet w Getyndze (2005) oraz (iii) Uniwersytecie Górnictwa i Geologii w Sofii, Bułgaria (2012). W latach 2012-2014 brał udział w programie Mentoring FNP.