English version  

Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 01.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

RDLS Sp. z o.o.

Ul. Miecznikowa 1 / 5a

02-096 Warszawa

NIP: 7010433230

PROJEKT:

„Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo – jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej.”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wynajem powierzchni laboratoryjnej

Powierzchnia laboratoryjna powinna być wyposażona co najmniej w wymienione poniżej funkcjonalności i spełniać parametry nie gorsze niż:

 • najmowana przestrzeń musi mieć dostęp do niezbędnych mediów (woda, kanalizacja, prąd),
 • pomieszczenie musi być wyposażone w okna, stanowiące źródło światła naturalnego w pomieszczeniu, swobodnie uchylane/otwierane dla uzyskania dostępu świeżego powietrza,
 • pomieszczenie musi być oddzielone od pozostałej części budynku przy pomocy zamykanych na klucz drzwi, uniemożliwiających dostęp do pomieszczenia dla osób postronnych,
 • przedmiot najmu powinien być ogrzewany – przez cały okres najmu zapewniona powinna zostać temperatura na poziomie minimum +18 stopni Celsjusza,
 • przedmiot najmu powinien być wyposażony w oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami,
 • dostęp do zaplecza sanitarnego,

KOD CPV:

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

Przewidywany czas rozpoczęcia wynajmu:

1 lipca 2018 r.

 

Okres wynajmu:

do czerwca 2020 r. (zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu wynajmu).

 

Powierzchnia:

różna w różnych okresach projektu. Oferent powinien przekazać cenę (PLN netto) za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

 • cena netto w PLN za miesiąc najmu za 1 m2 powierzchni laboratoryjnej – 100%

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „cena netto w PLN za miesiąc najmu za 1 m2”:

 • Oferta z najniższą ceną netto za miesiąc najmu za 1 m2 otrzymuje 100 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty.

 

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Termin związania ofertą:

90 dni

 

Sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać na adres mailowy: biuro@rdls.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie spółki: RDLS Sp z o.o., ul. Miecznikowa 1 / 5a, 02 – 096 Warszawa.

 

Osoba do kontaktu:

Łukasz Rodek, lukasz.rodek@rdls.pl

 

Oferty należy składać do dnia: 11.06.2018 r. do godz. 11:00

 

 

Pobierz zapytanie ofertowe w PDF