English version  

Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 03.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

RDLS Sp. z o.o.

Ul. Miecznikowa 1 / 5a

02-096 Warszawa

NIP: 7010433230

PROJEKT:

„Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo – jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej – przygotowanie (m.in. mineralizacja) i analiza

fizyko-chemiczna próbek odcieków, oraz osadów i wody uzyskanych w trakcie procesu recyklingu baterii.

Nazwa urządzeniaJednostkaKwota netto PLN
spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS/LA-ICP-MS),Analiza od 6 do 10 pierwiastków
spektrometr emisji optycznej z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES),Za jedną analizę
spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF),

 

Za jedną analizę
spektrometr absorpcji atomowej (FAAS/GFAAS),

 

Za analizę jednego pierwiastka
chromatograf cieczowy (HPLC/UHPLC) w połączeniu z LC MS lub LC QTOF MS

 

Za godzinę pracy aparatu
chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS),

 

Za godzinę pracy aparatu
dyfraktometr rentgenowski (XRD),

 

Godzina badania proszku
analizator elementarny (CHNS),

 

Za próbkę (2 spalenia)
chromatograf jonowy (IC)

 

ZA jon

 

Przewidywany czas rozpoczęcia:

1 października 2018 r.

Okres:

do czerwca 2020 r.

Liczba analiz:

różna w różnych okresach projektu. Oferent powinien przekazać cenę (PLN netto) za udostępnienie sprzętu zgodnie z przedstawioną powyżej tabelą.

Oferty cząstkowe:

zamawiający dopuszcza składnie ofert cząstkowych

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty (dla każdego ze sprzętów) zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

  • cena netto w PLN za jedną jednostkę – 100%

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów dla danego typu urządzenia, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „cena netto w PLN za jednostkę”:

  • Oferta z najniższą ceną netto za jednostkę otrzymuje 100 punktów.
  • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin związania ofertą:

120 dni

Sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać na adres mailowy: biuro@rdls.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie spółki: RDLS Sp z o.o., ul. Miecznikowa 1 / 5a, 02 – 096 Warszawa.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Rodek, lukasz.rodek@rdls.pl

Oferty należy składać do dnia: 14.09.2018 r. do godz. 11:00

 

Pobierz zapytanie ofertowe w PDF