English version  

Biodeterioracja

Detekcja i ochrona przed biodeterioracją

Dla muzeów oraz innych instytucji zainteresowanych ochroną zbiorów i podłoży zabytkowych oraz obiektów budowlanych przed biodeterioracją oferujemy pełen pakiet usług: od ustalenia przyczyn (w tym identyfikację mikroorganizmów) po rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub stabilizujących.

W swoich badaniach wykorzystujemy interdyscyplinarne narzędzia i techniki:

 

fizykochemiczne

Badania fizyczno-chemiczne

  • analizy składu chemicznego powietrza
  • analizy stopnia „korozji” podłoży zabytkowych
  • analizy zapylenia i badania struktury osadów sedymentacyjnych

microscope

Badania (mikro)biologiczne

  • sprawdzamy obecność bakterii, grzybów, glonów, porostów oraz mszaków
  • prowadzimy badania składu, liczebności i aktywności (mikro)organizmów
  • Wykorzystujemy klasyczne metody mikroskopii świetlnej (barwienia różnicujące), jak również mikroskopię fluorescencyjną, konfokalną, oraz skaningową mikroskopię elektronową

genetyczne

Badania metagenomiczne

  • analizy różnorodności (mikro)organizmów zasiedlających podłoża zabytkowe
  • stosujemy techniki sekwencjonowania nowej generacji