English version  

Biogaz

Optymalizacja procesu produkcji biogazu

Dla klientów zainteresowanych zwiększoną produkcją biogazu oraz przyspieszoną degradacją związków organicznych oferujemy szereg wysokiej jakości preparatów bazujących na czystych kulturach bakteryjnych i mieszaninach mikroorganizmów wyspecjalizowanych w beztlenowym rozkładzie substratów organicznych.

BiogazRekomendacje

Pomagamy optymalizować prace komór fermentacyjnych w biogazowniach rolniczych, przemysłowych jak również w wydzielonych komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków. Na podstawie badań wstępnych obejmujących analizę materiałów wsadowych, biogazodochodowości oraz analiz przebiegu fermentacji metanowej dobieramy odpowiednie preparaty mikrobiologiczne i suplementy metanogenezy, a następnie przedstawiamy rekomendacje procesowe, dotyczące:

  • rozruchu i eksploatacji próbnej komór fermentacyjnych
  • optymalizacji procesu produkcji biogazu – zwiększenie i ustabilizowanie produkcji biogazu

Badania parametrów wsadowychBadania parametrów procesowych

W ramach optymalizacji procesu produkcji biogazu oferujemy profesjonalne wsparcie i doradztwo technologiczne. Wykonujemy badania podstawowych parametrów procesowych:

  • analiza ilości i jakości biogazu
  • sucha masa, sucha masa organiczna, pH, ChZT, lotne kwasy tłuszczowe, azot ogólny, azot amonowy, C:N, ogólny węgiel
    organiczny, siarczany, siarczki
  • zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu, rtęci, niklu, cynku i innych

Analizy mikrobiologiczne

Analizy mikrobiologiczme

W przeciwieństwie do dostępnych ofert monitoringu kontrolnego w komorach fermentacyjnych oferujemy pełen pakiet usług analiz mikrobiologicznych:

  • oznaczanie ogólnej liczebności mikroorganizmów metodami mikroskopii fluorescencyjnej in situ
  • oznaczanie bioróżnorodności zespołów mikroorganizmów uczestniczących w procesie fermentacji metanowej
  • oznaczanie aktywności najważniejszych grup fizjologicznych mikroorganizmów uczestniczących w metanogenezie