Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RDLS Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Miecznikowa 1 / 5a, 02-096 Warszawa. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rdls.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji konferencji „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej”. Istnieje możliwość, że przebieg spotkania, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik zapisując się na udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.