Monitoring środowiska

Badania wód powierzchniowych, gleb i powietrza

  • Analizy stężenia metali ciężkich m.in As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn
  • Jakościowe i ilościowe analizy związków organicznych i nieorganicznych, m.in.    węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, kwasy karboksylowe
  • Badania biogazu (jakościowe i ilościowe analizy na zawartość metanu, dwutlenku węgla, wodoru, siarkowodoru, azotu, amoniaku, siarki, fluoru, lotne związki krzemu – suma siloksanów, pochodne chloru i fluoru)
  • Podstawowe analizy fizykochemiczne takie jak: pH, potencjał redoks, biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen, sucha masa i sucha masa organiczna
  • Ilościowe analizy pierwiastków: C, H, N, S

Analizy mikrobiologiczne

  • Analizy liczebności mikroorganizmów, m.in. oznaczenia ogólnej liczby bakterii heterotroficznych, oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów biodegradujących, oznaczenia liczebności mikroorganizmów o wybranych cechach fizjologicznych na podłożach selektywnych
  • Oznaczenia różnych aktywności mikroorganizmów m.in. dehydrogenaz, celulaz, lipaz, proteaz, amylaz i wielu innych
  • Badania mikroskopowe, makroskopowe oraz molekularne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik mikrobiologii m.in. izolacja mikroorganizmów z różnych środowisk, izolacja DNA, sekwencjonowanie, identyfikacja mikroorganizmów
  • Analizy bioinformatyczne danych z zakresu genomiki mikroorganizmów, mikrobiologii środowiskowej oraz mikrobiologii klinicznej.