Projekt EnzymeCP

Tytuł polski:

EnzymeCP: kompozycje enzymów jako przyszłość biologicznej ochrony roślin”

Finansowanie:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu EUROSTARS  będącym inicjatywą międzynarodowej sieci badawczo-rozwojowej Eureka. Program EUROSTARSma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców nawiązujących współpracę z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa) oraz prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. Przedstawicielem Polski w Grupie Wysokiego Szczebla EUROSTARS jest Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zakres i cel projektu:

Konwencjonalnie stosowane syntetyczne pestycydy wykazują wysoką skuteczność w ochronie roślin, jednak ich używanie stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, produkcji żywności oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Idea zrównoważonego rolnictwa zakłada potrzebę stworzenia bezpiecznej i skutecznej metody zwalczania fitopatogenów poprzez zastępowanie syntetycznych pestycydów, alternatywnymi środkami ochrony roślin pochodzenia naturalnego – biopestycydami. Celem projektu jest opracowanie a następnie komercjalizacja biopestycydu pod nazwą EnzymeCP, zawierającego kompozycje enzymów bakteryjnych rozkładających ściany komórkowe owadów i grzybów. EnzymeCP będzie pierwszym enzymatycznym biopestycydem wprowadzanym na rynek środków ochrony roślin. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie innowacyjnego produktu i optymalizację procesu jego wytwarzania.

Realizacja projektu:

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum firm BioMosae B.V. – Niderlandy (lider konsorcjum), Dekota a.s. – Czechy (członek konsorcjum) i RDLS Sp. z o.o. – Polska (członek konsorcjum).

Wartość projektu:

4 609 320,00 złotych, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 765 592,00 złotych.

Project title:

EnzymeCP: a composition of enzymes as the future of biological crop protection”

Funding:

The project is co-financed by the European Union under the EUROSTARS Program, which is an initiative of the Eureka – international R&D network. The EUROSTARS program aims to support micro-, small and medium-sized enterprises establishing cooperation with international partners (including research centers, universities or enterprises) and operating in the field of R&D, by co-financing their market-oriented research projects in all areas. Poland’s representative in the EUROSTARS program is the Director of the International Cooperation Department of the National Center for Research and Development.

The scope and purpose of the project:

Conventionally used synthetic pesticides are highly effective in plant protection, but their use poses a threat to the environment, food production, and human and animal health. The idea of ​​sustainable agriculture assumes the need to create a safe and effective method of combating phytopathogens by replacing synthetic pesticides with alternative plant protection products of natural origin – biopesticides. The aim of the project is to develop and then commercialize a biopesticide called EnzymeCP, containing compositions of bacterial enzymes, that degrade the cell walls of insects and fungi. EnzymeCP will be the first enzymatic biopesticide to be introduced to the market of plant protection products. Research and development works aimed at creating an innovative product and optimizing the production process.

Project realization:

The project is realized by an international consortium of BioMosae B.V. – Netherlands (consortium leader), Dekota a.s. – Czech Republic (member of the consortium) and RDLS Sp. z o.o. – Poland (member of the consortium).

Project value:

PLN 4 609 320.00, including the contribution of European Funds: PLN 2 765 592.00.