Projekt RELION

Projekt: „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo – jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej” (RELION).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw Research and Development for Life Sciences sp. z o.o. (RDLS sp. z o.o.) – jako Lidera Konsorcjum oraz  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) – jako członka Konsorcjum.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.01.02.00-00-0330/16.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii hydrometalurgicznego recyklingu zużytych akumulatorów litowych stosowanych w dynamicznie rozwijających się obszarach przemysłu – magazynowaniu energii elektrycznej, elektromobilności, elektronice konsumenckiej. Po pomyślnym zakończeniu prac badawczo – rozwojowych technologia zostanie wdrożona przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Technologia, która zostanie wypracowana w niniejszym projekcie pozwoli na przetwarzanie zużytych akumulatorów litowych do wartościowych metali o znaczeniu strategicznym w gospodarce: kobaltu niklu oraz miedzi. Zużyte akumulatory litowe zawierają znaczne ilości tych metali. Przyjmuje się, że tona akumulatorów litowych zawiera metale o średniej wartości rynkowej rzędu 6.000 PLN. W przypadku niektórych typów akumulatorów litowych sięga ona wartości powyżej 10.000 PLN/tona.

Zgodnie z raportami światowych ośrodków badania rynku 2016 roku rynek akumulatorów litowych wzrósł do 70 GWh (Gigawatogodzin). Oczekuje się, że zużycie baterii litowej wzrośnie pięciokrotnie w ciągu następnych dziesięciu lat i że ta technologia akumulatorów zyska ponad 50% udziału w rynku akumulatorów. Do 2025 globalne zapotrzebowanie na energię powinno przekroczyć 500 GWh. Rynek akumulatorów litowo-jonowych ma osiągnąć poziom 77,42 mld USD w 2024 r.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o bateriach i akumulatorach z 2009 r (Dz. U. Nr 79, poz. 666), akumulatory po okresie eksploatacji muszą podlegać zbieraniu i przetwarzaniu. Na podstawie raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który monitoruje realizację zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach, szacuje się, że ilość zebranych w Polsce zużytych akumulatorów litowych wyniosła 261 ton w roku 2015. Przy założeniu wzrostu ilości zbieranych akumulatorów litowych oraz pojawieniu się nowych strumieni zużytych akumulatorów z nowych rynków, można szacować że ilość zebranych w Polsce zużytych akumulatorów litowych wzrośnie do co najmniej 2000-3000 ton do 2030 roku.

Niniejszy projekt odpowiada na problem zagospodarowania bateryjnych magazynów energii po okresie ich eksploatacji. Co więcej, projekt wykorzystuje możliwość rozwoju nowego biznesu w obszarze łańcucha wartości akumulatorów litowych oraz wykorzystanie szansy rynkowej, ponieważ w obszarze środkowej i południowej części Unii Europejskiej nie istnieją przemysłowe zakłady recyklingu akumulatorów litowych.  Zużyte akumulatory litowe muszą być transportowane do fabryk poza teren naszego kraju do zakładów na terenie krajów Europy Zachodniej, które stosują głównie technologie pirometalurgiczne, o znacznej energochłonności oraz o relatywnie niskim poziomie odzysku metali strategicznych. Niniejszy projekt pozwoli na wypracowanie technologii o relatywnie wysokiej zdolności odzysku metali, wydajniejszej niż technologie obecne na rynku oraz na zatrzymanie w Polsce strumienia metali, stanowiących surowiec strategiczny.

Projekt RELION jest realizowany w konsorcjum przedsiębiorstw RDLS sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz PGE S.A. (członek konsorcjum). RDLS to  spółka typu spin-off z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która specjalizuje się w badaniach środowiskowych i biotechnologicznych. Jako spółka osadzona w środowisku akademickim, RDLS zapewnia szybkość i elastyczność działania oraz dostęp do aparatury i know – how, potrzebnych przy realizacji przedsięwzięcia. PGE SA dysponuje wszystkimi ważnymi zasobami (finansowymi, ludzkimi, infrastrukturą itp.), niezbędnymi do wdrożenia technologii w skali pilotażowej oraz przemysłowej.Wartość projektu: 5 830 875,00 złotych, w tym wkład Funduszy Europejskich:  3 993 455,25   złotych.