Projekty biotechnologiczne dofinansowane z funduszy UE

Firma RDLS Sp z o.o. jest zaangażowana w realizację projektów badawczo-naukowych finansowanych ze środków unijnych zarządzanych przez krajowe instytucje wdrażające oraz w ramach komercyjnych projektów wdrożeniowych.

Projekt Relion

Tytuł: „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów bateryjnych w szczególności akumulatorów litowo – jonowych wykorzystywanych w systemowych magazynach energii elektrycznej” (RELION).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum przedsiębiorstw RDLS sp. z o.o. – jako Lidera Konsorcjum oraz  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) – jako członka Konsorcjum.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.01.02.00-00-0330/16.

Projekt MethaPrep

Tytuł: „Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji surowych osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej”.

Projekt był realizowany w ramach programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w latach 2015 – 2017. Kwota dofinansowania to 2 245 612 PLN, zaś całkowita kwota projektu to 2 713 140 PLN. Projekt był realizowany przez konsorcjum w składzie: RDLS Sp. z o.o. (Lider), Uniwersytet Warszawski, Ecokube Sp. z o.o.

Pozostałe projekty

Tytuł: „Opracowanie biotechnologii oczyszczania odcieków poflotacyjnych w kopalni Zn i Pb Gradir Montenegro, Czarnogóra”. Projekt realizowany na zlecenie ZGH Bolesław S.A. w latach 2018-2019.

Tytuł: „Bioremediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów ropopochodnych na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 267 przy ul. 1-go Maja w Giżycku – opracowanie technologii usuwania zanieczyszczeń”. Projekt realizowany we współpracy z Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej w latach 2016-2017.