Yellow Building Under Blue Sky

Liczebność i aktywność mikroorganizmów na powierzchniach obiektów jest związana w głównej mierze z aktywnością wody w materiale, a więc również typem materiału zabytkowego i wilgotnością względną powietrza.

Nie mniej istotnym jest poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.

Niezmiernie ważne jest okresowe sprawdzanie liczebności mikroorganizmów na powierzchniach zabytkowych.

W razie zwiększonej liczebności mikroorganizmów lub obecności form aktywnych należy podjąć czynności związane z czyszczeniem, dezynfekcją i odpowiednim zabezpieczeniem zainfekowanej powierzchni.

Wskazaniem do badania jest również weryfikacja skuteczności procesu dezynfekcji skażonych powierzchni, aby sprawdzić czy jednokrotny proces dekontaminacji obiektu jest wystarczający.

Istotny jest również monitoring skażenia mikrobiologicznego powierzchni obiektów udostępnianych

czy wracających po wypożyczeniu do pomieszczeń magazynowych.

Na etapie wypożyczania często dochodzi do kontaminacji obiektów bakteriami czy grzybami, które z jednej strony mogą stanowić zagrożenie dla samego obiektu, z drugiej stanowić zagrożenie dla zdrowia konserwatorów, kustoszy, bibliotekarzy czy archiwistów.

Również przyjmowanie nowych obiektów do kolekcji, magazynów, bibliotek czy do archiwizacji obarczone jest ryzykiem zakażenia zbiorów

W badaniach prewencyjnych czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektów zabytkowych stosujemy metody dostosowane do stanu zachowania obiektu i rodzaju analizowanego podłoża.

Stosujemy różne metody pobierania próbek

  • metoda wymazów
  • odcisków sterylną bibułą
  • metoda płytek odciskowych typu RODAC

oraz różne zestalone podłoża mikrobiologiczne aby jak najlepiej oddać stan rzeczywisty stanu mikrobiologicznego badanej powierzchni.

Dlaczego dobór podłoży mikrobiologicznych jest ważny?

Przyjmuje się, że na podłożach mikrobiologicznych jesteśmy w stanie zapewnić warunki odpowiednie do wzrostu jedynie 1% mikroorganizmów obecnych w danej próbce środowiskowej.

Im więcej różnych podłoży zastosujemy, oraz to, czy dobierzemy podłoża odpowiednie dla danego zabytku jest kluczowym etapem planowania analizy mikrobiologicznej.

W naszej ofercie mamy szereg podłoży mikrobiologicznych zgodnych a wymogami ujętymi w Polskich Normach oraz podłoży autorskich, dedykowanych dla wzrostu różnych grup mikroorganizmów (mikroorganizmy lipolityczne, celulolityczne, rozkładające jedwab, wytwarzające sidereofory etc.).

Do czego w praktyce mogą zostać wykorzystane analizy mikrobiologiczne powierzchni?

Przeglądy mikrobiologiczne kolekcji

wytypowanie powierzchni książek, dokumentów, obiektów zabytkowych o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym. Wysokie liczebności mikroorganizmów na badanych powierzchniach będą przesłanką do podjęcia działań dezynfekujących w celu zabezpieczenia eksponatów przed biodeterioracją.

Porównanie mikroflory

porównanie mikroflory zasiedlającej różne typy powierzchni i wykazanie ewentualnych różnic w kolonizacji zabytków w zależności od pomieszczenia/daty powstania/typu podłoża zabytkowego.

Ustalenie procedur

ustalenie procedur, urządzeń, częstotliwości działań związanych z czyszczeniem i konserwacją obiektów zabytkowych, kolekcji, archiwów czy bibliotek.

Zabezpieczenie osób

podjęcie działań mających na celu odpowiednie zabezpieczenie osób pracujących ze skażonymi obiektami.

Decyzje o przyjęciu obiektów

podjęcie decyzji o przyjęciu danego obiektu do Instytucji, do archiwizacji.

Weryfikacja skuteczności

weryfikację skuteczności dezynfekcji i innych działań prewencyjnych ustalonych na podstawie wytycznych.

Jakie informacje zawiera raport przygotowany przez naszych ekspertów?

  • Szczegółowy opis metodologii, listę i skład zastosowanych podłoży
  • Wyniki w formie graficznej oraz surowe dane
  • Interpretację wyników w odniesieniu do obowiązujących norm
  • Zdjęcia szalek z wyrosłymi koloniami mikroorganizmów
  • Listę zidentyfikowanych grzybów strzępkowych do rodzaju (metodami mikroskopowymi)
  • Wytyczne dotyczące dezynfekcji, postępowania konserwatorskiego.

Raporty zostaną przekazane w formie elektronicznej i papierowej 

Raport z badań powietrza

+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07