Yellow Building Under Blue Sky

Obecne standardy obejmują zazwyczaj monitoring temperatury i wilgotności powietrza.

Należy jednak pamiętać, że powietrze atmosferyczne stanowi główny rezerwuar bakterii i grzybów oraz ich form przetrwalnych – spor i zarodników

Zapylenie powietrza bezpośrednio wpływa na ilość cząstek kurzu osadzających się na eksponatach oraz określa jakość powietrza optymalną dla zdrowia ludzi.

Dlatego zarówno zapylenie jak i zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza to parametry mogące w znacznym stopniu oddziaływać nie tylko na powierzchnie obiektów ale również na zdrowie ludzi i jakość warunków pracy. Dodatkowo parametry te w dużej mierze zależą od ilości osób przebywających w pomieszczeniu.

Ponadto należy mieć na uwadze szczególnie niebezpieczne dla zbiorów związki aromatyczne, ketony czy tlenki. Związki te są silnie reaktywne, a w wysokim stężeniu mogą stanowić zagrożenie zarówno dla obiektów zabytkowych jak i osób pracujących w danym pomieszczeniu.

Niezmiernie ważne jest skuteczne monitorowanie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych powietrza, a także poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach o parametrach mogących stanowić zagrożenie dla zbiorów.

Oferujemy 3 rodzaje analiz powietrza

Jakości mikrobiologicznej

Zapylenia

Składu chemicznego

Analiza jakości mikrobiologicznej

Do pomiarów parametrów mikrobiologicznych powietrza wykorzystujemy metodę aspiracyjną – zderzeniową pobierania próbek.

Pobieramy zadaną objętość powietrza na szalkę z podłożem mikrobiologicznym dedykowanym dla bakterii lub grzybów. Liczbę analiz dostosowujemy do kubatury pomieszczenia i systemu wentylacji w budynku.

W naszej ofercie mamy szereg podłoży mikrobiologicznych zgodnych a wymogami ujętymi w Polskich Normach oraz podłoży autorskich, dedykowanych dla wzrostu różnych grup mikroorganizmów (mikroorganizmy lipolityczne, celulolityczne, rozkładające jedwab, wytwarzające sidereofory etc.).

Pobranie powietrza do badań urządzeniem
Pobranie próbek powietrza urządzeniem MAS 100 Eco

Dlaczego dobór podłoży mikrobiologicznych jest ważny?

Przyjmuje się, że na podłożach mikrobiologicznych jesteśmy w stanie zapewnić warunki odpowiednie do wzrostu jedynie 1% mikroorganizmów obecnych w danej próbce środowiskowej. Im więcej różnych podłoży zastosujemy, oraz to, czy dobierzemy podłoża odpowiednie dla specyfiki mikroklimatu panującej w danym pomieszczeniu jest kluczowym etapem planowania analizy mikrobiologicznej.


Do czego w praktyce mogą zostać wykorzystane analizy mikrobiologiczne powietrza?

 • wytypowanie pomieszczeń ze wskazaniem do podjęcia działań w kierunku poprawy czy stabilizacji parametrów mikrobiologicznych powietrza
 • określenie jakości powietrza w zależności od nasilenia ruchu turystycznego, prowadzonych prac remontowych czy konserwatorskich oraz podjęcie działań mających na celu ewentualne zabezpieczenie badanych pomieszczeń i pomieszczeń przylegających
 • wykazanie zależności, lub jej braku, między liczebnością i rodzajem mikroorganizmów w powietrzu, a liczebnością i rodzajem mikroorganizmów na powierzchniach zabytkowych w badanych lokalizacjach
 • ocenę ewentualnych zagrożeń deterioracyjnych ze strony mikroorganizmów zasiedlających dane pomieszczenie
 • określenie czasu potrzebnego na stabilizację parametrów mikrobiologicznych powietrza w danym pomieszczeniu przed umieszczeniem w nim zbiorów
 • ocena zagrożeń pochodzenia mikrobiologicznego w środowisku pracy konserwatorów, archiwistów, bibliotekarzy, pracowników instytucji kultury
 • podjęcie działań mających na celu odpowiednie zabezpieczenie osób pracujących w skażonych pomieszczeniach.

Analiza zapylenia

Proponujemy dwa warianty analiz stężenia cząstek zawieszonych w powietrzu w pomieszczeniach wewnątrz budynków i na zewnątrz

 1. Pomiary chwilowe, wykonywane punktowo dla frakcji pyłów o różnej średnicy ziaren: 1, 2,5, 4 i 10 µm oraz pył całkowity, czyli wszystkie pyły o średnicy aerodynamicznej nawet większej niż 10 µm.
 2. Instalacja czujnika do stałego pomiaru zapylenia powietrza dla 2 frakcji cząstek zawieszonych w powietrzu: PM2,5 i PM10.

Co umożliwiają analizy zapylenia powietrza?

 • wytypowanie pomieszczeń ze wskazaniem do przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych powietrza.
 • podjęcie działań w kierunku poprawy czy stabilizacji parametrów powietrza oraz zabezpieczenia osób przebywających w pomieszczeniach, w których parametry powietrza mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
 • określenie jakości powietrza w zależności od nasilenia ruchu turystycznego, prowadzonych prac remontowych czy konserwatorskich oraz podjęcie działań mających na celu ewentualne zabezpieczenie badanych pomieszczeń i pomieszczeń przylegających.
 • określenie czasu potrzebnego na stabilizację parametrów zapylenia powietrza w danym pomieszczeniu przed umieszczeniem w nim zbiorów.

Analiza składu chemicznego

Dysponujemy dostępem do mobilnego urządzenia, które jednocześnie pozwala na określenie stężenia do 30 związków chemicznych w powietrzu w oparciu o metodę FT-IR.

Analizy obejmują pomiar stężenia niskocząsteczkowych związków organicznych i nieorganicznych z listy ponad 300 związków chemicznych, w tym tlenków czy lotnych związków aromatycznych.

Metoda pozwala na oznaczenie stężeń na poziomie ppb. Dzięki wysokiej czułości metody możliwe jest wykonanie analiz zgodnie z normą PN-ISO 11799:2006 na obecność silnie utleniających związków chemicznych niebezpiecznych dla materiałów zabytkowych jak ozon, tlenki siarki i azotu, formaldehyd czy kwas octowy.


Co umożliwiają analizy składu chemicznego powietrza?

 • ocenę narażenia materiałów zabytkowych na obecność silnie utleniających związków chemicznych zgodnie z normą PN-ISO 11799:2006
 • ocenę w jakim stopniu budynek i jego wentylacja ograniczają przenikanie zanieczyszczeń chemicznych powietrza z zewnątrz do zabytkowych wnętrz czy pomieszczeń magazynowych
 • ocenę narażenia zabytków na związki chemiczne uwalniane podczas rutynowych czynności mających na celu utrzymanie czystości w pomieszczeniu.
 • ocenę narażenia zabytków oraz pracowników na związki chemiczne uwalniane podczas czynności konserwatorskich.
 • określenie czasu, po jakim można umieszczać eksponaty na nowej ekspozycji. Parametry można sprawdzać również w salach sąsiednich, aby sprawdzić skuteczność zabezpieczeń stosowanych w trakcie zmian ekspozycji.

Jakie informacje zawiera raport przygotowany przez naszych ekspertów?

 • Szczegółowy opis metodologii; w zależności od typu badania: listę i skład zastosowanych podłoży / listę lokalizacji / listę badanych substancji
 • Wyniki w formie graficznej oraz surowe dane
 • Wytyczne dotyczące postępowania konserwatorskiego
 • Dodatkowo dla analiz jakości mikrobiologicznej oraz zapylenia:
  • Interpretację wyników w odniesieniu do obowiązujących norm
 • Dodatkowo dla analiz jakości mikrobiologicznej:
  • Zdjęcia szalek z wyrosłymi koloniami mikroorganizmów
  • Listę zidentyfikowanych grzybów strzępkowych do rodzaju (metodami mikroskopowymi)

Raporty zostaną przekazane w formie elektronicznej i papierowej. 

Raport z badań powietrza

+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07