Yellow Building Under Blue Sky

Czym zajmuje się mykologia budowlana?

Mykologia budowlana to interdyscyplinarna gałąź nauki, która łączy wiedzę biologiczną z techniczną (technika i fizyka budowli) i obejmuje:

 • Identyfikację biologicznych czynników degradacji – obejmuje grzyby, pleśnie, bakterie, glony oraz owady będące szkodnikami drewna.
 • Analizę czynników sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów – określenie warunków środowiskowych sprzyjających rozwojowi grzybów i pleśni, takich jak zmapowanie zawilgocenia przegród budowlanych i identyfikacja źródeł zwilgocenia (przecieki z instalacji, brak lub nieszczelności w izolacji budynków czy obróbce blacharskiej).
 • Ocenę wpływu zidentyfikowanych czynników biologicznych na zdrowie i materiały budowlane – określenie ryzyka dla zdrowia ludzi i ryzyka zniszczenia materiałów budowlanych.
 • Metody zwalczania czynników korozji – proponowanie bezpiecznych i skutecznych metod usunięcia przyczyn i skutków uszkodzeń biologicznych.
 • Określenie stopnia zniszczenia materiałów budowlanych i określenie metod naprawy lub polepszenia stanu budynku – proponowane są rozwiązania naprawcze jak ociosanie czy wymiana elementów więźby dachowej, izolacje lub iniekcje przegród budowlanych.
Ekspertyza mykologiczna budynku zabytkowego

Do czego służy wykonywana przez nas ekspertyza mykologiczna budynku?

Rozpoznanie stanu zachowania budynku

Ocena uszkodzeń spowodowanych przez korozję biologiczną, która może obejmować grzyby domowe, pleśniowe i owady (ksylofagi).

Identyfikacja zagrożeń

Ujawnienie miejsc poważnych uszkodzeń oraz potencjalnych zagrożeń dla użytkowników budynku spowodowanych działaniami grzybów i pleśni, które naruszają konstrukcję (np. poprzez niszczenie elementów drewnianych jak stropy i więźba dachowa) oraz zwiększają ryzyko zawalenia budynku.

Ochrona zdrowia

Informowanie o wpływie korozji biologicznej na zdrowie przebywających w budynku osób, ponieważ długotrwała ekspozycja na działania mykotoksyn może prowadzić do chorób układu oddechowego, alergii, przewlekłego bólu głowy a nawet nowotworów.

Planowanie interwencji

Dostarczenie danych konstruktorom, projektantom i konserwatorom, umożliwiających podjęcie odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych.

Co to jest korozja biologiczna (biodegradacja, biokorozja, biodeterioracja)?

Korozja biologiczna to proces degradacji materiałów budowlanych spowodowany przez żywe organizmy, który obejmuje degradację materiałów organicznych i nieorganicznych, w tym drewna, kamienia, cegieł czy tynków i powłok malarskich.

Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi korozji biologicznej jest aktywność wody w materiale. Korozja biologiczna stanowi szczególne zagrożenie dla budynków drewnianych lub mających drewniane elementy konstrukcyjne.

Co zawiera nasza opinia mykologiczna?

Opinia mykologiczna zawiera szczegółowe informacje dotyczące stanu budynku oraz zalecenia dotyczące działań naprawczych:

 • Przyczyny powstania zawilgocenia i zagrzybienia – szczegółowy opis źródeł problemu
 • Wyniki pomiarów wilgotności – dane dotyczące wilgotności ścian i innych elementów konstrukcji
 • Ocena biokorozji na elementach budynku (np. elewacji)
 • Analiza mykologiczna powierzchni ścian, więźby dachowej 
 • Analizy powietrza – mykologiczne i fizykochemiczne
 • Inne badania w zależności od potrzeb – np. analiza wysoleń, analiza zawilgocenia murów metodą suszarkowo-wagową
 • Warunki higieniczno-zdrowotne – ocena warunków panujących w pomieszczeniach
 • Dokumentacja wyników – zaznaczenie na planach aktywności mikrobiologicznej, zawilgocenia murów, dokumentacja zdjęciowa
 • Metody usunięcia przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia – opis sugerowanych działań naprawczych
Raport z badań powietrza

Podstawa prawna wykonania opracowania mykologicznego dla budynków

Zagadnienia związane z ochroną budynków przed korozją biologiczną reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065).

W ww. rozporządzeniu Dział VIII Higiena i zdrowie, Rozdział 4 „Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną”, par. 322 pkt 3: „Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia budynku, w wypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników, odpowiednie roboty zabezpieczające.”

W procesie projektowania opracowanie mykologiczne jest częścią dokumentacji przedprojektowej i uzupełnia rozpoznanie stanu zachowania budowli.

Jest to istotna informacja dla projektanta jak i dla konstruktora określającego techniczny stan konstrukcji, zakresy, możliwości i metody naprawy obiektu lub przeprowadzenia innych działań wymagających projektu budowlanego lub z nim związanych (np. kosztorysowania)

+48 786 28 44 96
+48 22 554 19 07

RDLS sp. z o.o.
ul.Miecznikowa 1 lok. 5A
02-096 Warszawa 
Budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego